O projektu

 

 

V rámci navrhovaného projektu plánujeme prostřednictvím mezinárodní výměny informací o trhu práce, o aktivních opatřeních trhu práce (pracovní rehabilitace, vzdělávání, podpora zaměstnanosti) a o dobrých zkušenostech v oblasti (re)integrace OZP, přispět ke zvyšování zaměstnatelnosti včetně motivace k osobnostnímu rozvoji a k celoživotnímu vzdělávání, k podpoře zaměstnanosti, a na základě mezinárodních zkušeností i k návrhu inovativních modelů vzdělávání a zaměstnávaní občanů se zdravotním postižením (OZP).

 

Dotazníkový průzkum zaměřený na zjišťování jejich omezení a potřeb v oblasti pracovní rehabilitace a odborného poradenství a na analýzu postojů, názorů a požadavků klíčových aktérů trhu práce na zaměstnávání OZP přispěje k zefektivnění rozvoje lidských zdrojů v souladu s potřebami trhu práce a ke zvyšování jejich šancí v oblasti pracovního uplatnění.

 

Od aktivního zapojení primární cílové skupiny do projektových aktivit zaměřených na zvyšování jejich informovanosti (i z evropského prostředí) a právního vědomí se očekává zlepšení jejich komunikačních schopností, odbourávání osobnostních bariér, zvýšení jejich sebevědomí a motivace k aktivnímu občanství, celoživotnímu vzdělávání a k následnému uplatnění se na trhu práce.

 

Spolupráce se zaměstnavateli v rámci dotazníkového průzkumu a s dalšími aktéry trhu práce na informačním semináři vytvoří dobrý předpoklad pro pozitivní změnu postojů zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP a k sladění nabídkové a poptávkové stránky trhu práce.

 

Výsledné produkty - webová stránka, informační leták, brožura a DVD-rom ve formě komplexního informativního balíčku budou významnou informační základnou pro cílové skupiny, prostřednictvím které dojde k obohacení dosavadních zkušeností uživatelů.